اخبار
دو انتصاب جدید در دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1396/5/2 دوشنبه


محمد نوروزی
 
دو انتصاب جدید در دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با صدور ابلاغی، دکتر عبدالله دیدبان، استادیار دانشکده پزشکی و رییس مرکز آموزشی - درمانی قدس را به عنوان سرپرست گروه کودکان دانشگاه منصوب کرد.
این انتصاب، به پیشنهاد رییس دانشکده پزشکی شهید بابایی و موافقت معاون آموزشی دانشگاه انجام شد و دکتر مهرام از خدمات دکتر پرویز ایازی، مدیر پیشین این گروه قدردانی کرد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با صدور ابلاغی همچنین، کورش حاتم سروری را به سمت سرپرستی مدیریت امور دانشجویی دانشگاه منصوب کرد. انتصاب مذکور به پیشنهاد معاون دانشجویی – فرهنگی دانشگاه انجام شد.
روابط عمومی دانشگاه ضمن تبریک این انتصاب ها، برای آنان در مسؤولیت های جدید آرزوی توفیق و سلامتی دارد.
 
 
امتیاز دهی