اخبار
کلینیک ویژه مرکز آموزشی - درمانی قدس، بیشترین مراجعه کننده را داشت

1396/7/18 سه‌شنبه

رمضان شهسواری(روابط عمومی کلینیک ویژه ها)
 
در شش ماهه اول سال 96 در استان قزوین؛
کلینیک ویژه مرکز آموزشی - درمانی قدس، بیشترین مراجعه کننده را داشت
به گفته وهاب اسماعیل زادگان، مدیر کلینیک های ویژه دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در شش ماهه نخست سال 1396 درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی کلینیک ویژه مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین با پذیرش نزدیک به 50 هزار تن، بیشترین حجم مراجعه کننده را به خود اختصاص داد. وی ادامه داد در مدت یاد شده، تعداد 192 هزار و 66 تن به کلینک های ویژه دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مراجعه کرده اند.
طبق گفته این مقام مسؤول، در این زمان، کلینیک های ویژه مرکز آموزشی - درمانی قدس، بوعلی سینا، ولایت و شهید رجایی، به ترتیب: 49969، 38007، 26579 و 22645 تن مراجعه کننده داشته اند. همچنین به ترتیب: 4145، 12953، 3795، 2002 تن برای خدمات پاراکلینیکی مراجعه کرده اند.
اسماعیل زادگان با اشاره به اینکه کلینیک های ویژه مرکز آموزشی - درمانی کوثر و شهرهای تاکستان، آبیک و الوند، به ترتیب: 13798، 2834، 3240 و 5861 مراجعه کننده داشته اند؛ عنوان کرد، به ترتیب: 3784، 2076، 57 و 321 تن هم برای خدمات پاراکلینیکی مراجعه کرده اند.
 
 
امتیاز دهی