اخبار
برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد در مرکز آموزشی درمانی قدس

1397/7/4 چهارشنبه

برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد در مرکز آموزشی درمانی قدس

با توجه به آغاز فرآیند ارزیابی عملکر دستگاه های اجرائی، شیوه نامه نحوه امتیاز دهی شاخص های ارزیابی عملکرد، با حضور اعضاء، طی جلسه ای در دفتر مدیریت مرکز آموزشی درمانی قدس به منظور تکمیل فرم ها و بارگذاری مستندات مربوطه مطابق با شیوه نامهها برگزار و در همین راستا اعضای حاضر در جلسه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 
امتیاز دهی