اطلاعیه
تلفن
  • 1393/8/20 سه‌شنبه تلفن
    قطعی تلفن مرکز
شرکت در همایش
اطلاعیه
  • 1393/2/1 دوشنبه اطلاعیه
    راه‌اندازی کلینیک فوق‌تخصصی آسم و آلرژی
سیستم نوبت دهی تلفنی درمانگاه های مرکز آموزشی درمانی کودکان قدس راه اندازی شد
1