اطلاعیه
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری اجاره داروخانه مرکز آموزشی درمانی قدس

1397/7/4 چهارشنبه

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری اجاره داروخانه مرکز آموزشی درمانی قدس

آگهی مزایده عمومی یک مرحلهای

تاریخ نشر 97/7/1 (نشر بار اول)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین در نظر دارد داروخانه مرکز آموزشی درمانی قدس را بصورت اجاره به شرح بند 2 این آگهی از طریق مزایده عمومی یک مرحلهای به افراد حقیقی و حقوقی که دارای مجوز داروخانه در شهر قزوین می‌باشند را واگذار نماید.

1ـ دستگاه مزایده‌گزار:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

2ـ شرح مختصری از مزایده:

واگذاری محل بصورت اجاره جهت داروخانه بیماران سرپایی مرکز آموزشی درمانی قدس بصورت شبانه روزی

3ـ مبلغ خرید اسناد مزایده: به مبلغ 1000.000 ریال برای هر یک از مزاید ها و واریز به حساب درآمد دانشگاه به شماره 37168551 بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی قزوین

4ـ مبلغ‌تضمین‌شرکت در مزایده :

به‌ مبلغ 189.000.000ریال می باشد که بایستی به یکی از صورت‌های مشروحه ذیل ارایه گردد:

ـ ارایه رسید بانکی واریز وجه به حساب شماره 37167339 بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

ـ ارایه ضمانت نامه از بانکهای دولتی و یا مووسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی با دارا بودن اعتبار سه ماهه و قابل تمدید تا سه ماه دیگر

5ـ فروش اسناد مزایده: سه شنبه از تاریخ 97/7/3 لغایت یکشنبه تا تاریخ 97/7/8

6ـ آخرین مهلت دریافت پاکات پیشنهادی مزایده گران: پایان وقت اداری روز پنج شنبه ساعت 15/13 به تاریخ 97/7/19

7ـ زمان تشکیل بازگشایی پاکات الف ، ب و ج : روز شنبه به تاریخ 97/7/21 ساعت10صبح

8ـ محل فروش اسناد مزایده:مدیریت خدمات پشتیبانی - واحد امور قراردادها به نشانی: قزوین، خیابان نواب شمالی، مجتمع ادارات، ستاد مرکزی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین به شماره تلفن 02833375164 (آقای مصطفی صفدری)

9ـ خرید اسناد بصورت فیزیکی صورت می گیرد.

10ـ مدارک لازم جهت دریافت اسناد:اصل فیش واریزی به همراه ارایه اصل معرفی نامه الزامی است.

 
امتیاز دهی