اطلاعیه
مزایده واگذاری داروخانه سرپایی مرکز آموزشی درمانی قدس قزوین

1399/11/16 پنجشنبه

قابل توجه کلیه داروخانه های سطح شهر قزوین
مزایده واگذاری داروخانه سرپایی مرکز آموزشی و درمانی قدس به شماره 5099030534000001 به بخش خصوصی ، از تاریخ 15 بهمن 99 لغایت 25 بهمن 99 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می پذیرد .متقاضیان می توانند از طریق آدرس  setadiran.ir در این مزایده شرکت نمایند.
 
امتیاز دهی