اطلاعیه
اصلاحیه مزایده واگذاری داروخانه سرپایی مرکز آموزشی درمانی قدس قزوین

1399/11/20 دوشنبه

     اصلاحیه بند 4 اسناد مزایده الکترونیکی داروخانه سرپایی سال 99 این مرکز مبنی بر تغییر میزان تضمین بانکی شرکت در مزایده به همراه شماره حساب و شناسه واریز به شرح ذیل اعلام می گردد .

4 - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000/000/120 ریال معادل دوازده میلیون تومان می باشد که یا به حساب شماره 37167339 با شناسه واریز 1400026782724 بنام سپرده جاری شرکتها در مزایده نزد بانک رفاه کارگران شعبه مستقر دردانشگاه علوم پزشکی قزوین به آدرس  نواب مجتمع ادارات ساختمان شماره یک (ستاد) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین واریز شود که صرفاً در پاکت (الف)به دستگاه مزایده‌گزار( مرکز آموزشی درمانی قدس ) تسلیم، یا با توجه به اعلام شناسه ملی بیمارستان قدس و اطلاعات دیگردر اسناد مزایده ، مزایده گران در صورت اخذ ضمانتنامه جهت ارائه وثیقه شرکت در مزایده باید ضمانتنامه به نام ذینفع اعلامی در اسناد مزایده صادر گردد که در صورت عدم رعایت این موضوع پاکات ب و ج این شرکت کنندگان مفتوح نخواهد شد .

 
امتیاز دهی