• الساعة : 7:7:43
  • التأریخ : 1442/08/03
  • رمز الخبر : 1837
فراخوان تجدید بار دوم مناقصه انجام كلیه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مكانیكی و الكترونیكی مراكز آموزشی درمانی

1ـ فراخوان تجدید بار دوم مناقصه: انجام كليه امور تعمير، نگهداري و راهبری تاسيسات مکانیکی و الکترونیکی مراکز  آموزشی درمانی ولایت، کوثر،رجایی،بوعلی،قدس،بیمارستان شفا  امیرالمومنین، رحیمیان، شبکه و شهدای آبیک، ساختمان کلینیک محمدزاده و ساختمانهای شماره یک و دو ستاد و کلیه واحدهای مستقر در مجتمع پردیس دانشگاه، معاونت پژوهشی،کلیه خوابگاههای دانشجویی و منازل اداری و مسکونی در سطح شهر قزوین

- تاریخ فروش اسناد مناقصه: 11/11/99 لغایت 14/11/99

*آدرس فروش اسناد مناقصهسامانهتدارکاتالکترونیکدولت https://setadiran.ir/ 

الدرجة :  0 |  المجموع :  0

اللصوق

    V6.0.9.0