برگزاری كارگاه آموزشی بانك‌های اطلاعاتی پیشرفته

در راستای ارتقاء سطح علمی و آموزشی کارکنان، واحد آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه، برای 30 نفر از کارکنان و رابطین آماری حوزه‌های مختلف دانشگاه کارگاه آموزشی بانک‌های اطلاعاتی پیشرفته در روزهای پنج‌شنبه 23، 30 و 7 آذر را در سایت دانشکده بهداشت و پیراپزشکیبرگزار کرده است.در این کارگاه مباحث تخصصی، کاربردی و پیشرفته در قالب نرم‌افزارهای Excelو Accessپیشرفته توسط کارشناس فناوری اطلاعات، جناب آقای مهندس رمضانی ارائه و تدریس شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0