• ساعت : ۹:۳۱:۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ 
ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت خود را به راحتی ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ

ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻏﻢ ﯾﺎ ﺗﺮس را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﺮ ﮐﻮدك، روش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎس دارد. ﮔﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎزی و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺣﻤﺎﯾﺘﮕﺮ، ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در رﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﮐﻤﮏ ﻣﯿ ﮑﻨﺪ.

این موضوع را سمیرا فلاحی، کارشناس سلامت کودکان واحد بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز با به مناسبت 17 تا 24 مهر هفته جهانی کودک در خصوص ایجاد آرامش روانی برای کودکان به والدین توصیه کرد.

فلاحی اظهار کرد: ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن، ﺟﺪاﯾﯽ از ﻣﺮاﻗﺐ اﺻﻠﯽ، ﺗﻨﺶ زاﺳﺖ. اﮔﺮ ﻻزم اﺳﺖ، ﮐﻮدك از ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﻮد، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎﺳﻬﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﯾﺎ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ دوﺑﺎر واﻟﺪﯾﻦ در ﻃﻮل روز ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﮐﻢ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺗﻨﺶ ﮐﻤﮏ می کند.

وی گفت: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی معمول ﮐﻮدك را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای او ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﯿﺪ. اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎ ﺑﺎزی ﺑﺎﺷﺪ. داﺷﺘﻦ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺘﯽ در ﺣﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

این کارشناس بهداشتی بیان کرد که در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮس، ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس واﺑﺴﺘﮕﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ. ﺑﺮای آﻧان ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻞ توضیح دﻫﯿﺪ. اﮔﺮ ﮐﻮدك ﻧﮕﺮاﻧﯽ در این مورد دارد ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﮐﻮدﮐﺎن رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﯾﺎد ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ. در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺎور سلامت روان ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0